TEMPLE

The temple was built by Siva Sthapathi, son of Subbiah Sthapathi.

The kumbabishekam for the temple was performed on 9 April 2009 by Sri Jayendra Saraswati Swamigal, the 69th Peetadhipathi of Sri Kanchi Kamakoti Peetam.

Sri Sankara Vijayendra Saraswati Swamigal (70th Peetadhipathi) had stayed in the mutt from 11 October to 2 November 2023 during the Sharada Navaratri season and performed Chandramouleeswar Puja inside the temple premises

Seetha Lakshmana Hanuman Sametha Sri Ramachandra Murty

Sri Kanchi Kamakshi Devi

Sri Srinivasa Perumal

Sri Adi Shankaracharya

MAIN SANNIDHIS

Sri Vishnu

Brahma

GURU SISHYA PARAMPARA

Vashishta

Saktim

Parasara

Vyasa

Suka

Gaudapada

Govinda Bhagavatpada

AT THE SECOND ENTRANCE

Adi Shankara with his 4 Sishyas Totakacharya, Padmapada, Hastamalaka and Sureshwaracharya

Mahalakshmi and Ganesha

Rama with Hanuman, Sita and Lakshman

Perumal

AT THE THIRD ENTRANCE

Mahalakshmi with Elephants on Both Sides

GOPURAM

RAM DARBAR GOPURAM

KAMAKSHI GOPURAM

SRINIVASA PERUMAL GOPURAM